Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Η επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή ενός ατόμου, καθώς το επάγγελμα καλύπτει, κατά μέσο όρο, το 1/3 της ζωής του ανθρώπου. Επομένως, η επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να αποτελεί πηγή χαράς και δημιουργικότητας. Αντίθετα, η λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος δημιουργεί ένταση, άγχος και απογοήτευση.

Αυτήν την ανάγκη, για σωστή επαγγελματική επιλογή, έρχεται να καλύψει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Πρόκειται για μια διαδικασία με συμβουλευτικό χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Βασίζεται στη βαθιά κατανόηση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των αξιών και των ενδιαφερόντων του ατόμου, ώστε να επιλέξει το επάγγελμα που θα το οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και στην επιτυχία.

Το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών. Μάλιστα, χορηγείται, κατάλληλα προσαρμοσμένο, και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πραγματοποιείται σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο και ολοκληρώνεται σε 4 συναντήσεις που διαρκούν συνολικά 7 ώρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Προσωπική συζήτηση με τη Σύμβουλο για τη διερεύνηση των ιδεών και των απόψεων του ενδιαφερομένου.

  2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων τα οποία διερευνούν την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις ικανότητές του ατόμου.

  3. Αξιολόγηση και επεξεργασία των απαντήσεων: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσωπική συνέντευξη καθώς και από τα ερωτηματολόγια αναλύονται και συντάσσεται μία έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου, η οποία αποτελεί τον οδηγό για την κατεύθυνση σπουδών και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.

  4. Συζήτηση και παράδοση αποτελεσμάτων.