ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

Σταυρούλα Φαρμάκη, Λογοθεραπεύτρια

Συχνά, εμείς οι ενήλικες θεωρούμε δεδομένη και εύκολη υπόθεση την ανάπτυξη του λόγου. Η επικοινωνία και η γλώσσα, όμως, απαιτούν πολλές και συνδυαστικές ικανότητες από τα παιδιά.

Η γλώσσα είναι ένα περίπλοκο σύστημα που γίνεται ευκολότερα αντιληπτό αν το χωρίσουμε σε τρεις διαστάσεις.

 1. ΧΡΗΣΗ: αφορά την λειτουργική επικοινωνία. Δηλαδή το πώς χρησιμοποιείται ο λόγος για τις συναναστροφές μεταξύ των ανθρώπων (διάλογος).

 2. ΜΟΡΦΗ: αφορά την σύνταξη, την μορφολογία και την φωνολογία.

 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: αφορά τα θέματα, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, ώστε να μεταδοθεί ένα μήνυμα.


H ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία.

Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια στάδια ανάπτυξης του λόγου που είναι τα εξής:


18 ΜΗΝΩΝ

 • Συνήθως όταν παίζει φλυαρεί προς τον εαυτό του δυνατά και ακατάληπτα.

 • Δείχνει ακουστική προσοχή σε εντολές που εκφράζονται απ’ ευθείας σε αυτό.

 • Χρησιμοποιεί περίπου 20 λέξεις, ενώ κατανοεί περισσότερες.

 • Παρουσιάζει βρεφική ηχολαλία σε λέξεις ή στην τελευταία λέξη μικρών φράσεων που του απευθύνονται.

 • «Απαιτεί» ένα αντικείμενο που επιθυμεί δείχνοντας το και με τη συνοδεία κραυγών ή λέξεων.

 • Του αρέσουν παιδικά τραγουδάκια και προσπαθεί να τα τραγουδήσει.

 • Δείχνει οικεία αντικείμενα.

 • Εκτελεί απλές εντολές.

 • Δείχνει πάνω του διάφορα μέλη του σώματος.

 • Αναγνωρίζει και δείχνει ζωάκια μινιατούρες ή σε εικόνες.


2 ΕΤΩΝ

 • Χρησιμοποιεί 50 λέξεις και κατανοεί περισσότερες.

 • Αντιλαμβάνεται και κατανοεί απλές συζητήσεις.

 • Δημιουργεί φράσεις (προτάσεις 2 λέξεων).

 • Ρωτάει ονόματα αντικειμένων και ονομάζει αντικείμενα αυθόρμητα, όταν του ζητηθεί.

 • Εκτελεί απλές εντολές με ή χωρίς βλεμματική επαφή, καθώς επίσης κινείται με εντολές στο χώρο (πάνω, κάτω, μέσα, έξω…).

 • Αναγνωρίζει και δείχνει μέλη σώματος.

 • Κατηγοριοποιεί απλές λέξεις (ρούχα, τρόφιμα…).

 • Μιμείται ήχους ζώων, αυτοκινήτων και συμμετέχει σε ρυθμούς και παιδικά τραγούδια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αυτά που λέει το παιδί δεν είναι ακόμα κατανοητά στους άλλους.


2 ½ ΕΤΩΝ

 • Χρησιμοποιεί περίπου 200 λέξεις.

 • Μιλάει λογικά και αναφέρεται σε γεγονότα που αφορούν το τώρα (παρόν).

 • Κάνει πολλές ερωτήσεις με το “τι”.

 • Λέει τραγουδάκια, παίζει με νόημα και απολαμβάνει να του διαβάζουν παραμύθια.

 • Στην ηλικία των 2-2 ½ ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα /m/, /n/, /p/, /b/, /t/, /d/.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η άρθρωση και η δομή της πρότασης είναι ακόμα βρεφική. Είναι συνηθισμένο σε αυτή την ηλικία να “τραυλίζει”, αν επιθυμεί κάτι έντονα.


3 ΕΤΩΝ

 • Λέει το όνομα, το επίθετο, το φύλο και συχνά την ηλικία του.

 • Χρησιμοποιεί σωστά προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, δικό μου).

 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και αρκετές προθέσεις.

 • Μπορεί να συζητήσει απλά περιγράφοντας παρούσες δραστηριότητες αλλά και περασμένες εμπειρίες. • Ρωτάει συχνά “τι”, “πού”, “ποιος”.

 • Μετράει ασυνείδητα, αλλά έχει μικρή κατανόηση της ποσότητας.

 • Εκτελεί συνδυασμό 2 εντολών (πρώτα… μετά).

 • Κατανοεί μερικά συνηθισμένα επίθετα.

 • Επαναλαμβάνει προτάσεις πέντε λέξεων.

 • Προσθέτει καταλήξεις σε ρήματα.

 • Ακούει με προσοχή ιστορίες και παραμύθια, γνωρίζει αρκετά τραγούδια, τα οποία επαναλαμβάνει.

 • Σε αυτήν την ηλικία το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει /k/, /γ/, /x/, /f/, /v/, /g/, /l/, /с/, /ј/.


4 ΕΤΩΝ

 • Η ομιλία του είναι γραμματικά σωστή και τελείως κατανοητή.

 • Κάνει αναφορά σε γεγονότα και εμπειρίες με χρονική αλληλουχία.

 • Συχνά ρωτάει “γιατί”, “ποιος”, “πότε”, “πώς”, “τι σημαίνει αυτό”.

 • Ακούει και επαναλαμβάνει μεγάλες ιστορίες (μερικές φορές μπερδεύει το γεγονός με την φαντασία).

 • Μετράει δείχνοντας με το δάχτυλο 4 ως 5.

 • Κατανοεί αστεία .

 • Κατανοεί φράσεις που αφορούν χρώματα.

 • Αντιλαμβάνεται και εκτελεί σύνθετες εντολές.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 -7 λέξεων.

 • Ελέγχει την ταχύτητα της ομιλίας του και την ένταση της φωνής του, για να δώσει έμφαση.

 • Χρησιμοποιεί πάνω από 1000 λέξεις.

 • Παρουσιάζει αντικαταστάσεις φωνημάτων /r/-/l/, /f/-/θ/, /δ/-/v/, /z/-/δ/, /κ/-/t/.

 • Σε αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα

/θ/, /δ/, /s/, /z/, /ps/.


5 ΕΤΩΝ

 • Μιλάει με ευχέρεια και παρουσιάζει κανονικά ροή ομιλίας.

 • Η ομιλία είναι γραμματικά και συντακτικά σωστή. • Λέει το όνομα , επίθετο, ηλικία, διεύθυνση και συνήθως ημερομηνία γέννησης.

 • Εξηγεί την χρήση αντικειμένων (και αντίστροφα, από την περιγραφή της χρήσης ονομάζει το αντικείμενο).

 • Ρωτάει τη σημασία αφηρημένων εννοιών και τις χρησιμοποιεί (όχι πάντοτε σωστά).

 • Λέει ποιήματα και τραγουδάκια

 • Εντοπίζει και τοποθετεί αντικείμενα στο χώρο χρησιμοποιώντας τις προθέσεις πίσω- πλάι-μπροστά-ανάμεσα (προσανατολισμός χώρου).

 • Εκτελεί τρεις διαδοχικές εντολές.

 • Κατανοεί τον υποθετικό λόγο.

 • Χρησιμοποιεί τον μέλλοντα, τον ενεστώτα και τον αόριστο.

 • Το λεξιλόγιο ανέρχεται στις 2000 λέξεις.

 • Σε αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα

/ts/, /tz/, /r/, /ks/.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε αυτή την ηλικία μπορεί να εμφανίζονται αντικαταστάσεις φωνημάτων όπως /v/-/δ/, /f/-/θ/, /r/-/l/.


6 ΕΤΩΝ

 • Ο προφορικός λόγος φτάνει στις 2500 λέξεις.

 • Κατανοεί περίπου 6000 λέξεις.

 • Σε αυτό το στάδιο φαίνεται καθαρά η επιρροή από το περιβάλλον, όσον αφορά τα ερεθίσματα, τα πρότυπα και τις ευκαιρίες.

 • Περιγράφει εικόνες από παραμύθια.

 • Γνωρίζει σε τι συνίσταται η εργασία των γονέων του.

 • Σε αυτή την ηλικία κάνει ακουστική διαφοροποίηση ήχων.

 • Γνωρίζει την χρονική αλληλουχία γεγονότων.

 • Έχει καλή ακουστική αντίληψη και μνήμη

 • Κατανοεί συγκριτικά τις σχέσεις στο χώρο (πιο πάνω, πιο κάτω).

 • Διακρίνει το ένα ανάμεσα σε πολλά

 • Διακρίνει ποσοτικές έννοιες (γεμάτο, άδειο, περισσότερο, λιγότερο)